Otevřený dopis

judr kolocN O V É N O V I N Y
K rukám šéfredaktora
Jiřího Němečka
Husova 152
506 01 J i č í n
V ě c : zveřejnění reakce na článek v Nových Novinách ze dne 24.2.2017,
- Klub českého pohraničí chtěl peníze. Neuspěl -.
- formou otevřeného dopisu - .
Vážený pane šéfredaktore.
V reakci na článek v Nových Novinách ze dne 24.2.2017 si Vás dovolím touto cestou požádat o zveřejnění níže uvedeného příspěvku.
Vzhledem k tomu, že mnoho lidí ví málo činnosti a existenci Klubu českého pohraničí,zapsaný spolek, Okresní rada v Jičíně,( dále jen KČP z.s. OR Jičín ) považuji za svou povinnost reagovat tímto způsobem na článek zveřejněný 24.2.2017.
KČP z.s. byl celorepublikově ustaven 6.2.1993 a vznikl z původní Občanské iniciativy v severočeském Chomutově jako výraz odporu a protestu proti narůstající hrozbě germanizace v důsledku oživování politiky německého revanšismu, na kterém se podíleli a podílí i někteří veřejní činitelé. Základní myšlenka KČP je vyjádřena ústředním heslem: „Jen zůstane-li naše pohraničí české, zůstane českou i celá naše vlast ! „.
KČP z.s. OR v Jičíně byl ustaven 12.12.2014 a v současné době má 35 řádných
členů z obcí bývalého jičínského okresu. Klub českého pohraničí z.s. je nezávislou
nepolitickou, dobrovolnou a vnitřně strukturovanou demokratickou, bezpříspěvko-
vou vlasteneckou organizací. KČP z.s. rozvíjí vzdělávací, osvětovou, výchovnou,
vydavatelskou, organizátorskou, vlasteneckou a kulturní činnost. Činí tak v souladu s Ústavou České republiky, Listinou základních práv a svobod, ústavními zákony České republiky, Všeobecnou deklarací lidských práv přijatou Valným shromážděním OSN a dalšími dokumenty mezinárodního a českého právního řádu. KČP z.s. vyjadřuje a obhajuje svá stanoviska k aktuálním politic-
kým, sociálním, ekonomickým a dalším společenským problémům a otázkám
vnitřního i mezinárodního charakteru. Důrazně vystupuje proti všem snahám o odnárodňování, zejména mladé generace a politicky účelovému zkreslování historie českého národa a státu v dávné i nedávné minulosti, zejména potom problematiky česko-německých vztahů.Rozhodně odmítá neoprávněné požadav-
ky revanšistických skupin v Německu a Rakousku, zejména Sudetoněmeckých krajanských sdružení a dalších společenstev Němců odsunutých po II. světové
válce z Československa i z dalších zemí, usilujících o revizi výsledků II. světové
války, zrušení Dekretů prezidenta ČSR z let 1940-1945, které se ratihabicí staly
ústavními zákony nebo zákony československého právního řádu. Vychází
z pokrokových národních, vlasteneckých, demokratických, slovanských
a protifašistických tradic českého lidu a evropských národů. Hlásí se k dědictví
husitského revolučního hnutí a národního obrození, k Masarykovým, Štefánkovým, Benešovým a dalším myšlenkám budování společného státu dvou bratrských národů Čechů a Slováků.Při své činnosti vychází z legendárních
činů Chodů, příslušníků Stráže obrany státu, Finanční stráže, příslušníků pohraničních útvarů, Pohraniční stráže a orgánů ochrany státních hranic Československa. Ve své činnosti přispívá k upevňování dobrých vztahů se všemi národy, zejména sousedních států – Slovenska, Polska, Německa, Rakouska
a všech slovanských i dalších evropských zemí na základě vzájemné rovnoprávnosti a vzájemného respektování státní svrchovanosti v souladu
se základními lidskými a občanskými právy. Spoluobčany a zejména mládež
České republiky vede k posilování národního uvědomění a národní hrdosti,
k pěstování vlasteneckého cítění, celonárodní solidarity, česko-slovenského
bratrství a slovanské vzájemnosti.
Toto je zkrácený výčet podle mého názoru nejdůležitějších činností KČP z.s.
Závěrem si dovolím občany zvoleným pánům radním města Jičína položit otázku : Jaké tedy oni, zastupující občany, uznávají hodnoty, které se neslučují
s hodnotami prosazovanými Klubem českého pohraničí z.s. ? A úplným závěrem,
děkuji všem příznivcům i sympatizantům za projevovanou přízeň a právem
se domnívám, že členové KČP z.s. se nemají za co stydět.
Děkuji za zveřejnění, předseda KČP z.s. OR v Jičíně, JUDr.František Koloc.
skola2 2215 x
Nahoru